HUZUR GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş.

ÇALIŞAN ADAYI ve STAJYER ADAYI AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

 

1.     Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu “Çalışan ve Stajyer Adayı Aydınlatma Metni” çalışan ve stajyer adaylarının işe alım, uygunluk ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi faaliyetleri kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Huzur Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 Kişisel verileriniz, www.huzur.com.tr adresinde mukim, Boğaziçi kurumlarVergi Dairesi, 4640039638 nolu vergi mükellefi Huzur Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2.     Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; Huzur Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işe alım, işe uygunluk denetimi, yerleştirme, personel, stajyer veya öğrenci temini için gerekli olan insan kaynakları ihtiyaçlarının planlanmasına ilişkin süreçlerde temel olarak,

Çalışan ve Stajyer Adaylarından;

§  Ad-soyad,

§  TC kimlik no,

§  Doğum tarihi,

§  Doğum yeri,

§  Mesleki unvan,

§  Eğitim durumu,

§  Meslek içi eğitim bilgileri,

§  Sağlık bilgisi, *(İşe girişe engel bir hastalığının olmadığı gerekçesi ile)

§  Adli sicil kaydı *(İşe girişe engel bir hastalığının olmadığı gerekçesi ile)

§  Askerlik durumu, *(Erkek adaylar için)

§  Araç kullanım yeterliliği ve ehliyet bilgisi,

§  Yabancı dil yeterliliği,

§  Bilgisayar kullanım bilgisi,

§  E-posta,

§  Telefon numarası,

§  Adres,

Bilgilerinin alınması gerekmektedir. Çalışan kişi grubu için sıralanan veriler stajyer kişi grubu için de geçerli olacaktır. Söz konusu kişisel veriler yukarıda belirtilmiş olan iş başvurularının dikkate alınması, değerlendirilmesi ve bu süreçlerin yürütülmesi süreçleri kapsamında işlenebilecektir. Bu doğrultuda, aşağıda yer alan amaçlarla işleme faaliyeti yürütülecektir;

o   İşe alım sürecinde çalışan adayının başvurmuş olduğu pozisyon için değerlendirilebilmesi,

 

3.     Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin Elde Edilmesi

Şirket; çalışan adaylarının kişisel verilerini, doğrudan çalışan adayının kendisi tarafından temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve çalışan adayının kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan veri toplanmakta ve toplanan bu kişisel veriler işlenmektedir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını; çalışan ve stajyer adaylarının tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerinin neler olduğunu aşağıdaki tabloya bakarak inceleyebilirsiniz.

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durum, uyruk

 1. Çalışan adayı tarafından verilmektedir.
 2. Kariyer.net/SecretCV vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, adresi, e-posta adresi

 1. Çalışan adayı tarafından verilmektedir.
 2. Kariyer.net/SecretCV vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Özgeçmişte yer vermeniz halinde,

Özgeçmişte yer vermeniz halinde,
 1. Dernek üyeliği,
 2. Vakıf üyeliği,
 3. Sendika üyeliği,
 4. Siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler,
 5. Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar,
 6. Etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler,
 7. Sağlığınıza ilişkin bilgiler(Engellilik durumu bilgisi)
 1. Çalışan adayı tarafından verilmektedir.
 2. Şirket tarafından oluşturulmakta veya edinilmektedir.

Mesleki Deneyim Bilgisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diplomalara ait detaylar, son mezun olduğu okul ve mezuniyet yılı, eğitim ve beceriler, seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi.

1.Çalışan adayı tarafından verilmektedir.

2.Kariyer.net/SecretCV vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

 

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf

1.Fotoğraf ve kimlik çalışan tarafından verilmektedir.

Çalışan Adayı Bilgisi

İş tecrübesi, çalışma durumu ve unvanı, iş tanımı, firma/kurum isimleri, çalışılan dönemler.

1.Çalışan adayı tarafından verilmektedir.

2.Kariyer.net/SecretCV vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

Diğer Bilgiler

Askerlik durumu, tecil belgesi, sürücü belgesi verileri, maaş beklentisi, referans bilgileri.

1.Çalışan adayı tarafından verilmektedir.

2.Kariyer.net/SecretCV vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

 

 

4.     Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması için; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda detaylarına yer vermiş olduğumuz amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

5.     Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Huzur Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından e-posta, mobil uygulama, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve meşru menfaat hukuki sebeplerine ve sağlamanız halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır. 

 

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Ø Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Ø Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Ø Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Ø Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Ø Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Ø Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Ø İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

Ø Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, www.huzur.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz Huzur Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU FORMU’ nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen
kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

 

 

 

 

 


HUZUR GİYİM SAN.VE TİC.A.Ş. Adres: Alemdağ Caddesi Site Yolu No:16 34768 ÜMRANİYE İSTANBUL TEL: 0 (216) 632 94 19 kvkkkurumsal@huzur.com.tr MERSİS: 0464003963800014