HUZUR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÇALIŞAN ADAYI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

  1. 1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği  

İşbu “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” çalışan ve stajyer adaylarının işe alım, uygunluk ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi faaliyetleri kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Huzur Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, Alemdağ Caddesi Site Yolu No:16 34768 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili’ne 271210 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Huzur Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”, “Huzur Giyim”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  1. 2. Kişisel Veri Kategorileri ve İşlenme Amaçları  

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; Şirket tarafından işe alım, işe uygunluk denetimi, yerleştirme, personel veya stajyer temini için gerekli olan insan kaynakları ihtiyaçlarının planlanmasına ilişkin süreçlerde iş başvurularının dikkate alınması, değerlendirilmesi ve bu süreçlerin yürütülmesi süreçleri kapsamında işlenebilecektir.

Şirket; çalışan adaylarının kişisel verilerini, doğrudan çalışanın kendisi tarafından temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve çalışanın kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan formlar aracılığıyla ve sair yollarla veri toplanmakta ve toplanan bu kişisel veriler işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Kişisel Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

1. İş başvuru formları veya doğrudan / dolaylı yoldan iletilen e-posta / özgeçmiş vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. İstihdam platformlarından elde edilmektedir.

3. Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışan adaylarının Şirketimize yapmış olduğu başvurularda süreç yönetiminin sağlanması, İşe alım süreçleri için gerekli olan bildirimlerin sağlanması, İşe alım sürecinde çalışan adayının başvurmuş olduğu pozisyon için değerlendirilebilmesi, Sürecin yönetilmesi ve çalışan adayı ile ilgili toplantı ve görüşme organizasyonun sağlanması, İnsan kaynakları departmanının işe alım süreci ile ilgili gerekli faaliyetleri gerçekleştirebilmesi, Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde bulunan ilgili kişilerle teknik, hukuki ticari ve iş süreçlerindeki güvenliğin temini, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası.

 

Kişisel Veri Kategorisi

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, e-posta adresi, adres

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

1.İş başvuru formları veya doğrudan / dolaylı yoldan iletilen e-posta / özgeçmiş vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. İstihdam platformlarından elde edilmektedir.

3. Çalışan tarafından verilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışan adaylarının Şirketimize yapmış olduğu başvurularda süreç yönetiminin sağlanması, İşe alım süreçleri için gerekli olan bildirimlerin sağlanması, İşe alım sürecinde çalışan adayının başvurmuş olduğu pozisyon için değerlendirilebilmesi, Sürecin yönetilmesi ve çalışan adayı ile ilgili toplantı ve görüşme organizasyonun sağlanması, İnsan kaynakları departmanının işe alım süreci ile ilgili gerekli faaliyetleri gerçekleştirebilmesi, Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde bulunan ilgili kişilerle teknik, hukuki ticari ve iş süreçlerindeki güvenliğin temini, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası.

 

Kişisel Veri Kategorisi

Mesleki Deneyim

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, öğrenim durumu, eğitim ve beceriler, özgeçmiş (CV)

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

1. İş başvuru formları veya doğrudan / dolaylı yoldan iletilen e-posta / özgeçmiş vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. İstihdam platformlarından elde edilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Çalışan ile ilgili iş organizasyonun sağlanması, Şirket içi faaliyetlerde çalışanın görev ve yetkilerinin belirlenmesi, personelin etkin yönetilmesi,  Çalışanın özlük dosyasının tutulması ve bununla ilgili işlemlerin düzenlenmesi, Çalışanın hak ve yükümlülüklerinin somut olarak belirlenebilmesi, Çalışanın, firma bünyesinde prim, teşvik, yol, araç tesisi, yemek gibi yan haklarının belirlenmesi ve yönetilmesi, Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Ücret politikasının yürütülmesi, Eğitim faaliyetlerini yürütülmesi, Çalışanların çalışma durumunun kontrolü, İnsan Kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi ve süreçlerin planlanması, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.

 

Kişisel Veri Kategorisi

Görsel ve İşitsel Veri

Fotoğraf, kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

1.İş başvuru formları veya doğrudan / dolaylı yoldan iletilen e-posta / özgeçmiş vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. İstihdam platformlarından elde edilmektedir.

3. Çalışan adayı tarafından verilmektedir.

4. Güvenlik kamerası görüntüleri ilgili cihazlardan elde edilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

İnsan Kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi ve süreçlerin planlanması, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgilendirmede bulunulması, Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının tutulması, denetim ve güvenliğin sağlanması.

 

Kişisel Veri Kategorisi

Fiziksel Mekan Güvenliği

Giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

Kapalı devre güvenlik kameraları tarafından elde edilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Denetim ve güvenliğin sağlanması.

 

Kişisel Veri Kategorisi

Çalışan Adayı Bilgisi

Öğrenim durumu, mezun olunan okullar ve mezuniyet yılı, eğitim ve beceriler, seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi, yabancı dil bilgisi, referans bilgileri, üye olunan kulüpler ve ilgi alanları, iş tecrübesi, çalışma durumu ve unvanı, iş tanımı, firma / kurum isimleri, çalışılan dönemler

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

1. İş başvuru formları veya doğrudan / dolaylı yoldan iletilen e-posta / özgeçmiş vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. İstihdam platformlarından elde edilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışan adaylarının Şirketimize yapmış olduğu başvurularda süreç yönetiminin sağlanması, İşe alım süreçleri için gerekli olan bildirimlerin sağlanması, İşe alım sürecinde çalışan adayının başvurmuş olduğu pozisyon için değerlendirilebilmesi, Sürecin yönetilmesi ve çalışan adayı ile ilgili toplantı ve görüşme organizasyonun sağlanması, İnsan kaynakları departmanının işe alım süreci ile ilgili gerekli faaliyetleri gerçekleştirebilmesi, Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde bulunan ilgili kişilerle teknik, hukuki ticari ve iş süreçlerindeki güvenliğin temini, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası.

 

  1. 3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları  

Toplanan kişisel verileriniz, iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla ve ilgili mevzuatlardaki hükümler ve 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Şirketimiz tarafından işbu “Aydınlatma Metni” nin 2. maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında yurt içinde veyahut açık rızanız halinde yurt dışında bulunan hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına  ve ayrıca açık rızanız dahilinde kullanılan elektronik sistemlere ait altyapı sunucularının yurt dışında olması halinde sunucuların bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir.

  1. 4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi  

Kişisel verileriniz Kişisel verileriniz Huzur Giyim tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.” ve “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebeplerine dayalı olarak ve ayrıca belirli süreçlerde açık rızanız dahilinde e-posta, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda veya elden teslim ve posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir.

Ayrıca açık rızanız olması durumunda Şirket ile paylaşılan kişisel veriler yine yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda açık pozisyon olması durumunda çalışan / stajyer adayı ile yeniden iletişime geçmek ve ilgili pozisyonda değerlendirilmek üzere 6 ay süre ile Şirket tarafından saklanabilecektir.

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı / saklama süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

  1. 5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması  

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Alemdağ Caddesi Site Yolu No:16 34768 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan huzurgiyim@hs04.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda kvkkkurumsal@huzur.com.tr e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.