HUZUR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
AYDINLATMA METNİ

 

  1. 1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği  

İşbu "Ziyaretçi Aydınlatma Metni" 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("Kanun") 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Huzur Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Huzur Giyim") tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, Alemdağ Caddesi Site Yolu No:16 34768 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili’ne 271210 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Huzur Giyim tarafından veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  1. 2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları  

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Huzur Giyim ile ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini, COVID-19 virüs salgını ile ilgili olarak Şirket ve çalışanların sağlığı için gerekli tedbirlerin alınması, COVID-19 virüsüne ilişkin belirtileri taşıyan kişilerin bilgilendirilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kimlik doğrulamasının yapılması, acil durum yönetimi ile gerekli olması halinde kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amaçları ile sınırı olarak Huzur Giyim tarafından işlenebilecektir.

Huzur Giyim, ziyaretçilerin kişisel verilerini, doğrudan ziyaretçinin kendisi tarafından temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3. Kişilerden ve ziyaretçinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan formlar aracılığıyla ve sair yollarla veri toplanmakta ve bu veriler işlenmektedir.

Huzur Giyim ziyaretlerinde Huzur Giyime ait wi-fi ağının kullanımı neticesinde 5651 sayılı Kanun kapsamında yer sağlayıcı konumunda olan Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi amacıyla wi-fi kullanıcılarına ait trafik bilgileri de ayrıca işlenecektir.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda detaylı şekilde açıklamıştır.

Kişisel Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi

Ziyaretçilerin adı, soyadı

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

1.Ziyaretçi kayıtları veya wi-fi erişimi için sağlanan bağlantı vasıtasıyla toplanabilmektedir.

2.Ziyaretçinin kaydı esnasında elektronik ortamda giriş kayıt sistemi aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi.

 

Kişisel Veri Kategorisi

Görsel ve İşitsel Veri

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi.

 

Kişisel Veri Kategorisi

Fiziksel Mekan Güvenliği

Ziyaretçilerin giriş-çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları, bina / ofis giriş çıkış kayıtları

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

1. Ziyaretçi kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. Ziyaretçinin kaydı esnasında elektronik ortamda giriş kayıt sistemi aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Denetim ve güvenliğin sağlanması, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Taşınır Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi.

 

 

Kişisel Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği

Internet Erişim Kayıt Logları (Şirket ağı üzerinden internete erişen ziyaretçiler için), IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri (Ziyaretçilerin kullanıcı adları, e-mail hesapları, son login tarihleri, IP bilgileri vb)

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

1. Ziyaretçi kayıtları veya wi-fi erişimi için sağlanan bağlantı vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Denetim ve güvenliğin sağlanması, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi.

 

Kişisel Veri Kategorisi

Sağlık Verisi

Ateş Ölçümü Bilgisi

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

Sağlık personeli tarafından yapılacak ateş ölçümü aracılığıyla kişinin kendisinden temin edilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Denetim ve güvenliğin sağlanması, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi.

 

  1. 1. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları  

Toplanan kişisel verileriniz, fuar organizasyon faaliyetleri kapsamında esnasında fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerin yönetimi, ziyaret kaydınız oluşturulması ve takibi amaçlarıyla ve ilgili mevzuatlardaki hükümler ve 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Huzur Giyim tarafından işbu “Aydınlatma Metni”nin 2. maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

  1. 2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi  

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen "Kanunlarda açıkça öngörülmesi","İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" ve "Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması" hukuki sebeplerine dayalı olarak Huzur Giyim fiziksel mekanlarının ziyaret edilmesi, ziyaretçi kayıtlarının toplanması, wi-fi erişimi neticesinde bağlantı sağlanması ve güvenlik kamera kayıtları suretiyle toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı / saklama süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

  1. 3. Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması  

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir dilekçenizi Alemdağ Caddesi Site Yolu No:16 34768 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya noter kanalı ile gönderebilir, elektronik imzalı olarak huzurgiyim@hs04.kep.tr KEP adresine iletebilir veya Huzur Giyim sistemlerinde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden kvkkkurumsal@huzur.com.tr adresine gönderebilirsiniz.