HUZUR GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ - MÜŞTERİ - ÜYE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

("Aydınlatma Metni")

 

1.       Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu “Ürün veya Hizmet Alan Kişi-Müşteri-Üye Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("Kanun") 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Huzur Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 Kişisel verileriniz, [Alemdağ Caddesi Siteyolu No:16 Ümraniye / İstanbul ] adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, 4640039638 nolu vergi mükellefi Huzur Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2.       Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; Huzur Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında ve bu süreçlerde;

Ürün veya Hizmet Alan Kişi (Üye);

·      Üyenin/Müşterinin Adı soyadı

·      Üyenin/Müşterinin T.C Kimlik Numarası

·      Üyenin/Müşterinin adresi

·      Üyenin/Müşterinin telefon numarası

·      Üyenin/Müşterinin ödeme bilgileri

·      Üyenin/Müşterinin talep bilgileri

·      Üyenin/Müşterinin sipariş bilgileri

·      Üyenin/Müşterinin sipariş fatura bilgileri

·      Üyenin/Müşterinin satın almış olduğu/incelediği ürün bilgileri

           

Bilgilerinin alınması gerekmektedir. Söz konusu kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olan ticari elektronik ileti, üye ile bağlantı kurulması, çalışma yapılması değerlendirilmesi ve ticari süreçlerin yürütülmesi kapsamında işlenebilecektir. Bu doğrultuda aşağıdaki amaçlarla işleme faaliyeti yürütülebilecektir;

§  Üye kendisine özel kampanya sunumu ve bu kampanyalar ile ilgili bilgilendirme iletileri gönderilmesi,

§  Üyenin vermiş olduğu bilgiler ile ürün geliştirme modellerinin oluşturulması,

§  Sürecin yönetilmesi ve mali hesapların kayıt altına alınması,

§  Web sitesinin iyileştirilmesi,

§  Verilen hizmetlerin daha sağlıklı yürütülmesi,

§  Üyelerin satın alma yönelimlerinin analizi bu kapsamda ticari iletiler gönderilebilmesi,

§  Üyelerin vermiş olduğu bilgilerin Şirket web sitesinin kullanıcı dostu hale getirilebilmesi amacıyla işlenmesi,

§  Elektronik ortamda sunulan hizmetlerdeki güvenlik önlemlerinin arttırılabilmesi,

§  Firmanın tanımlayacak olduğu sadakat programları kapsamında kişisel verilerin işlenmesi,

§  Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler ve bunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

§  Şirketin ürün geliştirme ve ticari modellerinde ihya süreçlerinin planlanması.

 

3.       Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin Elde Edilmesi

Şirket; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan veri toplanmakta ve toplanan bu kişisel veriler işlenmektedir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğuna aşağıdaki tabloya bakarak inceleyebilirsiniz.

 

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı, T.C Kimlik no

1. Üyenin/Müşterinin kendisi tarafından verilmektedir.

İletişim Bilgisi

Telefon, e-posta adresleri, adres bilgisi

1. Üyenin/Müşterinin kendisi tarafından verilmektedir.

Müşteri İşlem

Fatura, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi vb.

1. Üyenin/Müşterinin kendisi tarafından verilmektedir.

2. Şirket tarafından tanzim edilebilmekte ve işlenebilmektedir.

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri

1. Üyenin/Müşterinin kendisi tarafından verilebilmektedir.

2. Şirket tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.

 

4.       Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Şirketimiz tarafından işbu “Aydınlatma Metni’ nin 2. maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 

5.       Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Huzur Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından e-posta, mobil uygulama, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve meşru menfaat hukuki sebeplerine ve sağlamanız halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır.

 

6.       Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Ø Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Ø Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Ø Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Ø Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Ø Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Ø Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Ø İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

Ø Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, www.huzur.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU FORMU'nu veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir dilekçenizi Alemdağ Caddesi Site Yolu No:16 34768 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya noter kanalı ile gönderebilir, elektronik imzalı olarak huzurgiyim@hs04.kep.tr KEP adresine iletebilir veya Şirket sistemlerinde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden kvkkkurumsal@huzur.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.


HUZUR GİYİM SAN.VE TİC.A.Ş. Adres: Alemdağ Caddesi Site Yolu No:16 34768 ÜMRANİYE İSTANBUL TEL: 0 (216) 632 94 19 kvkkkurumsal@huzur.com.tr MERSİS: 0464003963800014